"Radošās Idejas" uzsāk projektu imigrantu jauniešu iekļaušanai

2017.gada 7. novembrī

Ikviens imigrants saskaras ar virkni izaicinājumu, lai iekļautos uzņemošajā sabiedrībā. Lai gan imigrantu jaunieši ir ambiciozi un vieglāk piemērojas jaunajiem apstākļiem, tie bieži vien saskaras ar ekonomisko un sociālo atstumtību ierobežotu valodas zināšanu un vietējās kultūras izpratnes, kā arī nepietiekamas kvalifikācijas dēļ.

Lai risinātu imigrantu jauniešu integrācijas izaicinājumus, biedrība "Radošās Idejas" kopā ar Linšēpingas pašvaldības Pētījumu un attīstības centru aprūpes un sociālajā darbā no Zviedrijas uzsāk projekta "PRIME - Jauniešu imigrantu integrācijas veicināšana" īstenošanu. Projekts veltīts imigrantu jauniešu (18-30) sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. 

Projekta ietvaros tiks identificētas jauniešu imigrantu vajadzības un barjeras, ar kurām tie saskaras, izvērtēta līdz šim īstenoto atbalsta programmu pieredze, tiks izveidoti 2 reģionālie partnerības tīkli, kā arī sagatavota un īstenota kopīga integrācijas programma, ietverot valodu apmācību, neformālo izglītību, atbalstu karjeras attīstībā un mentoringu darbavietā. Projektā tiks iesaistīti 50 jaunieši imigranti, 30 jaunieši Zviedrijā un 20 jaunieši Latvijā. Projekta laikā notiks 2 mācību vizītes un 4 projekta uzraudzības grupas tikšanās.

2017. gada 7.-9. novembrī projekta vadītāja Sanita Putniņa, kopā ar projekta PRIME uzraudzības grupu - Anitu Zorgenfreiju no Kultūras ministrijas, Kristīni Zonbergu no Latvijas Pilsoniskā alianses un Renātu Petrovu no biedrības "Radošās Idejas" - devās pirmajā projekta vizītē uz Linšēpingu Zviedrijā, lai iepazītos un diskutētu par imigrantu situāciju katrā no partnervalstīm, par projekta mērķu sasniegšanu, par projekta ietvaros veicamā izvērtējuma saturu, projekta laika grafiku, par apmācību programmas veidošanu un mērķa grupas piesaisti. Projekta uzraudzības grupas mērķis ir sekot līdzi projekta īstenošanai, sniegt priekšlikumus un sekmēt projekta rezultātu izplatīšanu un izmantošanu sabiedrības integrācijas nozarē.

Projekts "PRIME - Promoting Integration for Young Migrants", Nr. CB652 (2017-521), tiek īstenots  no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.augustam Central Baltic INTERREG programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrības „Radošās Idejas” budžets ir 95 159,69 euro, projekta kopējais finansējums ir 240 634,82 euro.