Biedrības "Radošās Idejas" aktualitātes un jaunas iespējas

2017.gada 12. oktobrī

Šodien, ceturtdien 12.10.2017., kad biedrībai aprit 6 gadi kopš tās dibināšanas, ar prieku un gandarījumu varam informēt, ka šo 6 gadu laikā biedrības bagāžā ir jau 10 projektu un starptautiskās vizuālās mākslas konkursa "Dažādā pasaule" līdzorganizēšanas pieredze.  Biedrībā ir 36 biedri un tā darbojās gan Rīgā, gan ir izveidota teritoriālā struktūrvienība Balvos. Biedrības galvenie darbības virzieni nav mainījušies un ir: izglītība, kultūra, integrācija, lauku reģionu attīstība. 

2011-2017 Biedrības 6 gadu laikā esam:

  • Īstenojuši 8 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas atbalstītus projektus;
  • Iesaistījuši vismaz 670 unikālus dalībniekus;
  • nodarbinājuši vismaz 26 personas;
  • sadarbojušies ar vismaz 30 pakalpojumu sniedzējiem;
  • piesaistījuši vismaz 367 649 EUR;
  • samaksājušie nodokļos valstij vismaz 61 955 EUR.

Sīkāk par īstenotajiem projektiem un to rezultātiem var lasīt biedrības mājas lapas sadaļā projekti: http://www.creativeideas.lv 

2017. gadā ir atbalstīti un tiek īstenoti 3 projekti:

1) Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra „Latgales NVO projektu programma 2017” finansēts projekts Nr. 06 „Dzīvojam kopā” Apjoms: max: 1000 EUR. Īstenošanas laiks: 01.05.2017. – 01.12.2017. (7 mēn.).  Projekts ietver interaktīvus kultūras pasākumus un radošas meistarklases, lai sekmētu starpkultūru dialogu, mazinātu starpgrupu aizspriedumus un veicinātu aktīvu saliedētu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedrībā, nodrošinot etnisko kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem. Projekts ir reģionālas nozīmes un īstenojas Balvos. Projekta vadošais partneris ir biedrība “Radošās Idejas” un sadarbības partneri: Balvu novada muzejs, Balvu krievu kultūras biedrība „Razdoļje.” 

2) Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa atbalsta virziens Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā Pieredzes apmaiņas projekts Nr. 2017-1-LV02-KA205-001502 „Creative Start-Ups in Rural Areas”. Apjoms biedrībai “Radošās Idejas” max 16 775 EUR. Projekta kopējais budžets: 44 030 EUR. Īstenošanas laiks: 01.08.2017.-31.07.2018. (12 mēn.) Finansētājs: Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra. Starptautisks projekts, kur vadošais partneris: Biedrība “Radošās Idejas” un partneri: asociācija "Zaļais zilonis" no Poijas un “Vārnavas Folkloras grupa” no Grieķijas. Projektā notiks pieredzes, labās prakses, metožu un ideju apmaiņa ar mērķi pilnveidot jauniešu uzņēmējdarbības izglītību un veicināt jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos. 

3) Centrālās Baltijas jūras INTERREG programmas atbalstīts projekts Nr. 652 “PRIME - Promoting Integration for Young Migrants”. Apjoms biedrībai “Radošās Idejas” max 95 159,69 EUR. Projekta kopējais budžets: 240 634,82 EUR. Īstenošanas laiks: 01.09.2017.-30.08.2019. (24 mēn.). Starptautisks projekts, kur vadošais partneris ir Linšēpingas pašvaldības Pētījumu un attīstības centrs Zviedrijā un partneris biedrība “Radošās Idejas” Latvijā. Projekts veltīts jauniešu (18-30) imigrantu sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus.