Par biedrību

Biedrība „Radošās Idejas” ir dibināta 2011.gada 12.oktobrī, Balvos. Biedrības galvenie darbības virzieni ir mūžizglītība, kultūra, integrācija un lauku reģionu attīstība, kā arī Eiropas Savienības prioritātes. Biedrībā ir apvienojušies 38 biedri, izglītības, kultūras, mākslas un sociālās sfēras darbinieki, mākslinieki, amatnieki, kā arī pedagogi. Biedrība darbojas Rīgā un Balvos.

Atskatoties uz 6 gadu laikā padarīto, projektu aktivitātēs esam iesaistījuši vairāk kā 670 unikālus dalībniekus, īstenojot 10 projektus un piesaistot 383 766 EUR finansējumu. Biedrības īstenotajos projektos esam radījuši darba vietas, nodarbinot 26 personas, un sadarbojušies ar vairāk nekā 30 pakalpojumu sniedzējiem. Esam samaksājuši Latvijas valstij nodokļos 89 065 EUR. 

 Pievienojies mums Facebook!

Biedrības Radošās Idejas stratēģijas 2014.-2020.gadam aktualizācija

Biedrības Radošās Idejas stratēģijas 2014.-2020.gadam vidustermiņa novērtējums

Buklets "Biedrība Radošās Idejas"

Biedrības dibināšanas mērķi un darbības virzieni ir daudzveidīgi, nozīmīgākie no tiem ir:

  • veicināt kultūras, mākslas, mūzikas, neformālās, interešu, profesionālās, formālās izglītības un mūžizglītības nozares ilgtspējīgu attīstību;
  • sekmēt atbildīgas pilsoniskās sabiedrības attīstību un sabiedrības integrāciju, kurā iedzīvotājiem ir motivācija un nav šķēršļu sadarboties sabiedrības jautājumu risināšanā;
  • veicināt lauku reģionu ekonomikas dažādošanu, uzņēmējdarbības iniciatīvas un celt dzīves kvalitāti un labklājību iedzīvotājiem, it īpaši trūcīgajiem un sociāli mazaizsargātām personu grupām, padarot lauku teritorijas pievilcīgas dzīvošanai, nodarbinātībai un brīvā laika pavadīšanai;
  • popularizēt, izskaidrot un informēt sabiedrību nacionālā un starptautiskā līmenī par nacionālām, ārvalstu un Eiropas Komisijas politikām un finanšu atbalsta programmām, kā arī veidot sabiedrības izpratni par sadarbības nozīmīgumu, izplatot īstenoto politiku, programmu, projektu un sadarbības rezultātus un metodes;
  • kā arī veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām (valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām u.c.) Latvijā un ārvalstīs, kas sekmē biedrības un sabiedriski svarīgu mērķu īstenošanu un resursu piesaisti mērķu sasniegšanai.

Biedrības mērķi paredz dažādas formas un veidus, kā ieinteresēt un iesaistīt plašāku mērķauditoriju, organizējot apmācības, izstādes, konkursus, radošās darbnīcaskursus un citus pasākumus bez maksas, izmantojot biedrības biedru brīvprātīgo darbu, kā arī piesaistot projektu līdzekļus.

Biedrības darbība fokusējas uz starptautiskas sadarbības veicināšanu un dalību starptautiskos projektos, tādējādi aktivizējot starptautisko vidi Balvu novadā.

Biedrība pastāvīgi sadarbojas ar pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu kvalitatīvas un daudzveidīgas iespējas izglītoties pieaugušajiem, jauniešiem u.c. interesentiem, veidotu sinerģiju starp pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām un palīdzētu pašvaldībai risināt novada attīstības jautājumus.

Biedrības "Radošās Idejas" stratēģija 2014.-2020.gadam